Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz (kişisel veri tanımına özel nitelikli kişisel verileriniz de dahildir) veri sorumlusu sıfatıyla 0069007530600017 Mersis Nolu, “Ankara Asfaltı 6 Km Çubuk/ANKARA” adresinde mukim OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Şirket” veya “OFİSYEM”)tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun veya KVKK” uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimize iş başvurusu amacı ile ileteceğiniz kişisel verileriniz, Şirket tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.

 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, İletişim sağlanması, İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

Söz konusu kişisel veriler, Kanun m. 5 hükmüne uygun olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla ilgili kurum ya da kuruluşlarla ya da referans olarak belirtilen kişilerle, gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları paylaşılabilir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve başvurunuz esnasında ya da kendi rızanızla ilettiğiniz e-posta, normal posta vasıtasıyla fiziki/elektronik olarak toplanmaktadır.


 1. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Şirketimiz, KVK Kanunu kapsamında tanımlanan şekilde Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işler.

Bu kapsamda kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. Maddesin şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, noter vasıtasıyla posta yolu ile ya da bizzat tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

AD-SOYAD-İMZA


ÇALIŞAN ADAYI

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA

AÇIK RIZA METNİ


Kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin “Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” ni okuduğumu, anladığımı ve herhangi bir etki altında kalmaksızın OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. ne yapmış olduğum iş başvurusu sırasında paylaştığım kendime ya da referans olarak yazdığım kişilere ilişkin verilerin doğru olduğunu; referans olarak yazmış olduğum kişilere ait kişisel verileri paylaşmaya yetki ve iznim olduğunu; özel nitelikli verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin ve belirtilen amaçlar dahilinde Şirket tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza verdiğimi kabul ve taahhüt ederim.


AD-SOYAD-İMZA