Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

ÇALIŞAN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla 0069007530600017 Mersis Nolu, “Ankara Asfaltı 6 Km Çubuk/ANKARA” adresinde mukim OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Şirket” veya “OFİSYEM”) tarafından kişisel verilerin (kişisel veri tanımına özel nitelikli kişisel verileriniz de dahildir) toplama, işleme, saklama, aktarma, muhafaza ve imha faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizin nezdinde kişisel verileriniz işe giriş ve iş sözleşmesinin devamı sırasında ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulmaktadır. Şirketimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili yasal mevzuat ve/veya Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini ve bu kapsamda iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesini temini; Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; Şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması, işe alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, maaş ve yan hakları, sağlık, emeklilik vb. sigortaların yaptırılması, bordro sicil kartı oluşturulması, çalışanların eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, koruyucu hekimlik, işçi sağlığı ve iş güvenliği; Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesinin sağlanması; Şirket iş ve işyeri disiplinin sağlanması; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; ve ayrıca çalışan yakınlarının iletişim bilgileri çalışana yönelik acil durumlarda kullanılması amaçlarıyla işlenecektir. Özellikle parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik verileriniz işe giriş çıkış ve güvenli takip amacı ile alınacaktır. Bununla birlikte şirket bilgisayarlarınız, şirket e-postalarınız ya da şirket tarafından sağlanmış ise şirket telefonu yada hattınız denetleme faaliyetleri esnasında incelenebilir. İşyerinde çalışma esnasında fotoğraf, kamera kaydı gibi ve görselleriniz broşür, tanıtım filmleri, kataloglarında gibi materyallerde ve internet, instagram vb. sosyal platformlarda şirketin reklamlarında amaçlı kullanılabilecektir.


 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verilerin işlenmesi 6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda gerekli önlemler alınarak şirketimiz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, kişisel verileri alma yetkisi bulunan özel ya da kamu tüzel kişilerine, iştiraklerimize, Şirketimiz ana hissedarlarına, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı olduğumu, ticari iş ortağı olduğumuz özel veya tüzel kişilere, tedarikçi ve/veya taşeron firmalara, alt veya üst işverenler ile bağlı bulunduğu grup şirketlerine aktarılabilecektir. Yine aynı şekilde kişisel verileriniz, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği avukatlara ve talep halinde adli, idari makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine de aktarılabilecektir. Ayrıca tarafımızla paylaştığınız dernek, vakıf ve benzeri üyelik verileriniz, sağlık verileriniz ve ceza mahkûmiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin verileriniz, yasal mevzuat gereği talep halinde ilgili kamu ya da özel hukuk gerçek veya tüzel kişilerine; açık pozisyonlarda değerlendirilmeniz, yasalarda öngörülen kayıtların tutulması ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi amacı ile de topluluk şirketlerine aktarılabilecektir. Verilerinizin dijital ortamda işlenmesi ya da saklanması amacı ile hizmet aldığımız firmalara ya da bunların yurtdışında yer alan sunucularına aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda yukarıda açıklanan amaçlar ve yasal gereklilikler nedeniyle; tarafınızca Şirkete verilen ve elektronik ortamda insan kaynakları arama ve eşleştirme hizmeti veren iş bulma portalları üzerinden, kağıt ortamında ve/veya elektronik ortamda verdiğiniz bilgiler ve dokümanlar, çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki veriler, çalışma süreniz boyunca meydana gelen ve/veya sizin şahsen verdiğiniz bilgi ve belgelerden ve ayrıca şirket prosedürleri gereği şirketteki kamera kayıtlarından, Şirket'e ait araçlara yerleştirdiğimiz takip cihazlarından, tarafınıza tahsis edilen bilgisayar, mobil telefon, e-posta adresleri ve bunların denetlenmesi vasıtasıyla toplanmaktadır.


Şirket, çalışanın eylemlerine bağlı cezai ve hukuki sorumluluğa karşı korunmak, verimliliği ölçmek veya güvenlik endişeleri gibi haklı ve meşru gerekçelerle çalışanların e-posta yazışmalarını denetleyebilecek, bu şekilde veri toplayabilecektir.


Şirket, kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

Açık rızanızın bulunması hukuki sebepleriyle toplamaktadır.


Toplanan kişisel verileriniz ilgili mevzuatta zorunlu kılınan süreler boyunca ve her halükarda iş akdinin feshinden itibaren 10 (on) yıl boyunca tutulacaktır. Suça konu bir eylemin söz konusu olması halinde ise kişisel verileriniz Türk Ceza Kanununda belirtilen dava ve ceza zamanaşımları süresince tutulacaktır.


 1. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

Şirketimiz, KVK Kanunu kapsamında tanımlanan şekilde Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işler. Bu kapsamda kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. Maddesin şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

İLETİŞİM

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak veya verilerinizin anonimleştirilmesi ile ilgili başvuru yapmak isterseniz talebinizi “Ankara Asfaltı 6 Km Çubuk/ANKARA” adresinde mukim Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne bizzat, noter vasıtasıyla ya da KEP ile iletebilirsiniz.

ADI SOYADI - İMZAAÇIK RIZAOfis Yem Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile şahsen paylaşmış olduğum tüm kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerin doğru ve bana ait olduğunu, “Çalışan - Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”nde yer alan açıklamalar kapsamında ve bununla sınırlı olmak üzere işlenmesine, ilgililere ve/veya yurt dışına aktarılmasına; ayrıca parmak izi, yüz tanıma gibi biyometrik verilerimin alınmasına, işlenmesine, aktarılmasına ve gereken süre kadar saklanmasına hiçbir baskı altında kalmadan açık rıza verdiğimi, kabul ettiğimi beyan ederim.


AD - SOYAD

İMZA