Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca; kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verilerinizi oluşturmaktadır.

0069007530600017 Mersis Nolu, “Ankara Asfaltı 6 Km Çubuk/ANKARA” adresinde mukim OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Şirket” veya “OFİSYEM”) olarak iş bu Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ("Aydınlatma Metni"), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesi uygulamalarımızı ve KVKK uyarınca haklarınızı açıklamak üzere temin etmektedir. Bu belgenin, güncel mevzuata ve veri işleme süreçlerine uygun olarak gerektiği zaman güncellenebilecek olduğunu bilgilerinize sunarız.

 1. İŞLEMEYE KONU KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İş başvurusu esnasında kendi açık rızanız ile harici olarak yüklediğiniz evrakta yer alabilecek aşağıdaki kişisel verileriniz insan kaynakları tarafından iş başvurularının değerlendirilmesi sürecinde işlenecektir

 • Kimlik veri kategorisinde; Ad ve soyadınız, TC Kimlik No, Doğum yeri Doğum Tarihi, Cinsiyet, Medeni hal.

 • İletişim veri kategorisinde; E-posta adresiniz, Telefon numarası

 • Mesleki Deneyim ve Eğitim veri kategorisinde; Eğitim bilgileriniz, sertifikalarınız, Mesleki deneyimleriniz, Askerlik Durumu

 • Referans Bilgileri 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Yukarıda belirtilen işlemeye konu kişisel verileriniz, Şirket tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacı ile insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla işlenecektir.

Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, Referans gösterilen bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi, iletişim sağlanması, iş görüşmesinin sonuçlarına ilişkin iletişim ve ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

Söz konusu kişisel veriler, Kanun m. 5 hükmüne uygun olarak “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR


Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla ilgili kurum ya da kuruluşlarla ya da referans olarak belirtilen yerlere, gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile ve grup şirketlerimizle paylaşılabilir. 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ


Şirketimiz tarafından işlemeye konu kişisel verileriniz yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve iş başvurunuz esnasında e-posta, normal posta vasıtasıyla fiziki/elektronik olarak (alenileştirilen) kendi rızanızla ilettiğiniz bilgiler ile toplanmaktadır.


 1. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ


Şirketimiz, KVK Kanunu kapsamında tanımlanan şekilde Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda işler.

Bu kapsamda kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. Maddesin şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.


Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, noter vasıtasıyla posta yolu ile ya da bizzat Ankara Yolu 6. Km. Çubuk – Ankara adresinden tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.