KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Taahhütname (“Taahhütname”), 0069007530600017 Mersis Nolu, “Ankara Asfaltı 6 Km Çubuk/ANKARA” adresinde mukim OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (“Şirket” veya “OFİSYEM”) ile ________________________ ______________________________________ adresinde mukim olan _________________ ___________ (“Firma” veya “________”) (tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar”) arasında kişisel verilere ilişkin olarak Firma’nın taahhütlerini içermektedir.

1. Bu Taahhütname kapsamında;
(a) “Kişisel Veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
(b) “Özel Nitelikli Kişisel Veri”; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler (işbu Taahhütname kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi uygun olduğu ölçüde “özel nitelikli kişisel verileri de kapsayacaktır),
(c) “İşleme”; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
(d) “Kanun”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamına gelmektedir.

2. Firma, Kişisel Verileri taraflar arasındaki Sözleşme’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlar dışında hiçbir surette kullanmayacağını, işlemeyeceğini, arşivlemeyeceğini ve yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişi veya kuruluşlara aktarmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Firma Kişisel Veriler’e ilişkin olarak Kanun’da yer alan usul ve esaslara, ilgili düzenleyici işlemlere, ilgili mevzuatta yer verilen kişisel verilerin korunmasına dair hükümlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla, Kişisel Veriler’in işlenme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte Firma kendisine aktarılmış olan veya Şirket adına elde ettiği Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı imza karşılığında Şirket’e teslim etme ve kendi nezdindeki kayıtları silme ve yok etme yükümlülüğü altındadır. Firma Kanun’a uygun bir biçimde Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi, anonimleştirilmesi değiştirilmesi ve benzeri taleplerin Şirket tarafından kendisine iletilmesi halinde ilgili talepleri derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Firma, OFİSYEM tarafından kendisiyle paylaşılan veya OFİSYEM adına elde ettiği Kişisel Veriler’e çalışanları veya üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini ve ilgili verilerin aktarım amacı dışında hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek üzere gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. OFİSYEM tarafından Firma’ya özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması veya Firma’nın MBO adına özel nitelikli kişisel veri elde etmesi durumunda, Firma, Kanun’un 6. Maddesine ilgili mevzuat hükümlerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak, özel nitelikli kişisel verilere özgü ek güvenlik önlemlerini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Firma, çalışanlarını ve varsa hizmet alınan taşeron çalışanlarını kendisiyle paylaşılan veya OFİSYEM adına elde edeceği kişisel verilerin güvenliğini sağlamalarından sorumludur. Firma, çalışanlarının veya varsa taşeron çalışanının faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumlu olduğunu ve OFİSYEM nezdinde doğan her türlü zararı OFİSYEM’in ilk talebi üzerinde derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Firma, doğrudan veya sair şekillerde dolaylı olarak kendisine iletilen, OFİSYEM’i ilgilendiren veri sahibi taleplerini derhal (en geç 24 saat içerisinde) OFİSYEM’e iletileceğini ve bu kapsamda Kanun’a uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Firma, OFİSYEM tarafından kendisine aktarılmış olan veya OFİSYEM adına elde ettiği kişisel verilere ilişkin olarak veri işleyen sıfatıyla hareket ettiği durumlarda aşağıdakilere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:
(1) Ticari faaliyet gereği OFİSYEM ‘e ileteceği her türlü kişisel veriyi mevzuata uygun bir şekilde aydınlatması yapılarak topladığını ve aktarım izninin olduğunu
(2) veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından önerilen veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri alacağını,
(3) veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin olarak OFİSYEM’in bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle denetim hakkının bulunduğunu ve MBO tarafından bu kapsamda denetim talebinde bulunulması durumunda söz konusu denetime izin vermeyi ve MBO ile iş birliği içerisinde hareket edeceğini,
(4) süresiz sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağını,
(5) herhangi bir veri işleme süreci ile ilgili olarak OFİSYEM tarafından bu yönde bir talepte bulunulması halinde, OFİSYEM’in ilettiği onay ve aydınlatma metinlerini ileride ispatı mümkün olacak şekilde ilgili kişilere sunacağını ve veri işleme süreçlerini varsa mevzuata uygun gerçekleştireceğini,
(6) herhangi bir veri ihlali olması halinde bu durumu derhal (24 saat içerisinde) OFİSYEM’e bildirmekle yükümlü olacağını,
(7) OFİSYEM’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun hareket edeceğini

10. Firma’nın işbu Taahhütname’ye veya yürürlükteki mevzuata aykırı davranması dolayısıyla ya da Firma’nın iş ortaklarından veya Firma tarafından kişisel veri gönderilen üçüncü taraflardan kaynaklanan sebeplerle OFİSYEM ‘in uğrayacağı doğrudan veya dolaylı zararları, karşılaşacağı hukuki, idari ve cezai yaptırımlar ile ödemek zorunda kalabileceği tazminatlar için OFİSYEM’in Firma’ya rücu hakkı saklıdır. Firma bu nedenlerle OFİSYEM ‘in talepte bulunması halinde, OFİSYEM ‘in uğradığı doğrudan ve dolaylı zararları derhal, nakden ve tamamen ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Taahhütname, Türk hukukuna tabi olacaktır. Taahhütname’den kaynaklanan ihtilaflarda Ankara (Merkez) Mahkemeleri yetkilidir.
[Firma]